Posts

How we became Caminantes at Gran Canaria (ESP) - Day 8

avatar of @softa
25
0 views
·
4 min read

Welcome to the continuation of the notes from my travels around the island of Gran Canaria at Christmas last year. Today we will look for the first time in the northern part of the island, which is completely different from what we have seen so far.

Vítejte u pokračování zápisků mých cest po ostrově Gran Canaria o Vánocích minulého roku. Dnes se podíváme poprvé do severní části ostrov, která je naprosto jiná než co jsme viděli doposud.

By the eighth day, which was December 25, 2023, we woke up to another cold morning as we slept above the 1500 meter mark again. Exactly 1650 meters. Nobody wanted to get out of a warm sleeping bag. Only when the sun started to warm the surrounding air did we start to move around the area. Which was a pine forest that probably burned down a few years back.

Do osmého dne, což bylo 25. prosince 2023 jsme se probudili do dalšího chladného rána, protože jsme opět spali nad hranicí 1500 metrů nad mořem. Přesně 1650 metrů. Tak se nikomu nechtělo z vyhřátého spacáku. Teprve až když slunce začalo ohřívat okolní vzduch, jsme se začali pohybovat po okolí. Což byl borový les, který pravděpodobně pár let zpět vyhořel.

We continued on our way a little before noon. The route continued through the forest, where were mainly pine trees, but also the occasional edible chestnut. All trees met the same fate when they met the fire. Most of them coped with adversity and continued with their lives.

Dále na cestu jsme se vydali, až lehce před polednem. Nejprve jsme pokračovali lesem, kde byli převážně borovice, ale také se zde občas objevil jedlý kaštan. Všechny stromy potkal stejný osud při setkání s ohněm. Většina z nich si s nepřízní živlu poradila a pokračovala svým životem.

As soon as we left the forest. An open landscape awaited us, where the remains of volcanic activity could be seen.

Jakmile jsme opustili les. Čekala nás otevřená krajina, kde byli vidět pozůstatky sopečné činnosti.

While exploring the map, we noticed that there is a deep caldera called Caldera de los Pinos de Gáldar not far from our path. Oncoming clouds spoiled our view. On the other hand, one raven noticed our presence and started discreetly begging for some food. For posing, he was given a piece of fatty salami, which we thought was the least harmful compared to the natural diet these birds eat.

Při průzkumu mapy jsme si všimli. Že nedaleko naší cesty je hluboká kaldera se jménem Caldera de los Pinos de Gáldar. Výhled nám kazili přicházející mraky. Na druhou stranu si naší přítomnosti všiml jeden krkavec a začal nenápadně žebrat nějaké jídlo. Za pózování dostal kousek tučného salámu, což nám přišlo jako nejmíň škodlivé oproti přirozené stravě, kterou tyto ptáci požírají.

After the photo session with raven, we continued on our way to the woods. On the edge of the caldera grow several enormous pines, which are considered the founders of the local forests, since the island was completely deforested in the past.

Po fotosešn s krkavcem jsme se opět vydali dále na cestu do lesů. Na okraji caldery roste několik enormních borovic, které jsou považovány za zakladatele místních lesů, protože ostrov byl v minulosti celý odlesněn.

Not long, a completely new landscape opened up in front of us, which we definitely did not expect here. And that landscape was grassland. A beautifully open landscape overgrown with fresh grass. It was a sudden change that seemed to teleport us somewhere in South East Africa.

Za nedlouho se před námi otevřela úplně nová krajina, kterou jsme zde rozhodně nečekali. A tou krajinou byly pastviny. Krásně otevřená krajina porostlá čerstvou travičkou. Byla to náhlá změna, která jakoby nás teleportovala, někam do jihovýchodní Afriky.

The pastures were sometimes interspersed with orchards of all kinds of fruit, but the only thing available at that time were figs. Only for wild birds who didn't mind not being ripe.

Pastviny, byly občas proloženy sady s všemožnými druhy ovoce, ale jediné co tou dobou bylo k dispozici byly fíky. Pouze pro volně žijící ptáky, kterým nevadilo, že nejsou zralé.

Since we started the journey late. The evening was fast approaching and we had to find a place for sleep. We chose one small meadow, from which there was a wonderful view of the surroundings. But it had one small flaw, there was nowhere to hide from the wind. But the place had potential for morning photoshoot, so we were left exposed to the unpleasant wind.

Vzhledem k tomu, že jsme vyrazili na cestu pozdě. Večer se rychle blížil a mi museli najít místo na spaní. Zvolili jsme jednu malou loučku, ze které byl nádherný výhled do okolí. Ale mělo to jednu malou chybičku nedalo se zde nikde schovat před větrem. Místo ale mělo potenciál pro ranní focení a tak jsme zde zůstali vystaveni nepříjemnému větru.

Full map link to Mapy.cz

Length of the TrekMeters UpMeters Down
102.4 Km2872 meters1896 meters